Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), được thành lập theo Quyết định số 1250/QĐ-DKVN ngày 06/06/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Thương mại dầu khí (Petechim), Công ty Chế biến và Kinh doanh phân phối sản phẩm dầu mỏ (PDC). PVOIL chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/08/2018.

Lịch sử hình thành và phát triển

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)

Ngày 25/01/2018, PVOIL tổ chức thành công phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO); ngày 30/07/2018, tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất; tạo cơ sở để chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/08/2018.

Công ty thương mại dầu khí (PETECHIM)

Công ty Petechim, tiền thân là Công ty Thương mại Dầu khí (tên giao dịch Quốc tế là PetroVietnam Trading Company – PVTC), được thành lập ngày 08/04/1994. Đến tháng 10/1994, Công ty Thương mại Dầu khí tiếp nhận nhiệm vụ xuất nhập khẩu dầu thô và xuất nhập khẩu vật tư thiết bị dầu khí, đồng thời tiếp nhận tên giao dịch Quốc tế “Petechim” từ Công ty xuất nhập khẩu dầu khí thuộc Bộ thương mại. Ngày 27/09/2006, Công ty Petechim chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Thương mại dầu khí theo Quyết định số 215/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PDC)

Công ty Chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PDC) được thành lập năm 1996 trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức 2 công ty Lọc hóa dầu Tuy Hạ và Công ty Dầu mỡ nhờn VIDAMO. Tháng 04/2001, 2 Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu thuộc Công ty PTSC được sáp nhập vào Công ty PDC đã bổ sung thêm cơ sở vật chất kỹ thuật và xây dựng PDC thành đơn vị chủ chốt của ngành Dầu khí trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ trên quy mô toàn quốc. Từ năm 2007, Công ty PDC chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH Một thành viên. Tháng 10/2007, Tập đoàn DKVN đã chuyển quyền sở hữu phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty TNHH Dầu khí Mekong (Petromekong) cho Công ty PDC.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 1250/QĐ-DKVN ngày 06/06/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Thương mại dầu khí (Petechim), Công ty Chế biến và Kinh doanh phân phối sản phẩm dầu mỏ (PDC).

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)

Ngày 25/01/2018, PVOIL tổ chức thành công phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO); ngày 30/07/2018, tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất; tạo cơ sở để chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/08/2018.

Công ty thương mại dầu khí (PETECHIM)

Công ty Petechim, tiền thân là Công ty Thương mại Dầu khí (tên giao dịch Quốc tế là PetroVietnam Trading Company – PVTC), được thành lập ngày 08/04/1994. Đến tháng 10/1994, Công ty Thương mại Dầu khí tiếp nhận nhiệm vụ xuất nhập khẩu dầu thô và xuất nhập khẩu vật tư thiết bị dầu khí, đồng thời tiếp nhận tên giao dịch Quốc tế “Petechim” từ Công ty xuất nhập khẩu dầu khí thuộc Bộ thương mại. Ngày 27/09/2006, Công ty Petechim chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên Thương mại dầu khí theo Quyết định số 215/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.


Công ty chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PDC)

Công ty Chế biến và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ (PDC) được thành lập năm 1996 trên cơ sở sắp xếp lại tổ chức 2 công ty Lọc hóa dầu Tuy Hạ và Công ty Dầu mỡ nhờn VIDAMO. Tháng 04/2001, 2 Xí nghiệp kinh doanh xăng dầu thuộc Công ty PTSC được sáp nhập vào Công ty PDC đã bổ sung thêm cơ sở vật chất kỹ thuật và xây dựng PDC thành đơn vị chủ chốt của ngành Dầu khí trong lĩnh vực phân phối và kinh doanh sản phẩm dầu mỏ trên quy mô toàn quốc. Từ năm 2007, Công ty PDC chuyển sang hoạt động theo mô hình Công ty TNHH Một thành viên. Tháng 10/2007, Tập đoàn DKVN đã chuyển quyền sở hữu phần vốn góp của Tập đoàn tại Công ty TNHH Dầu khí Mekong (Petromekong) cho Công ty PDC.

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) là đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, được thành lập theo Quyết định số 1250/QĐ-DKVN ngày 06/06/2008 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trên cơ sở hợp nhất Tổng công ty Thương mại dầu khí (Petechim), Công ty Chế biến và Kinh doanh phân phối sản phẩm dầu mỏ (PDC).

Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL)

Ngày 25/01/2018, PVOIL tổ chức thành công phiên bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO); ngày 30/07/2018, tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất; tạo cơ sở để chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ ngày 01/08/2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *